نشست همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان در حوزه گردشگری و گردشگری سلامت

محورهای نشست:

تعریف همکاری شرکتهای خدمات گردشگری ایران و آذربایجان

معرفی ظرفیتهای کشور آذربایجان در حوزه گردشگری تندرستی و منطقه نفتالان

معرفی ظرفیتهای درمانی جمهوری اسلامی ایران

معرفی ظرفیتهای ایران و آذربایجان در حوزه اسپورت توریسم

بررسی نقش تشکلهای گردشگری و هتلداری کشورهای ایران و آذربایجان در تسهیل
روابط گردشگری

تهران ۱۷ الی ۱۹ ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۹ لغایت ۲۲

سخنرانی- مذاکرات رودررو – ضیافت شام